Statut

STATUT

POLSKIEGO TOWARZYSTWA KODERÓW MEDYCZNYCH

Tekst jednolity

Przyjęty przez Walne Zebranie Członków Polskiego Towarzystwa Koderów Medycznych w dniu 17.11.2016 r.

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Polskie Towarzystwo Koderów Medycznych.

 2. Stowarzyszenie Polskie Towarzystwo Koderów Medycznych może używać nazwy skrótowej: PTKM.

 3. Towarzystwo Koderów Polskie Towarzystwo Koderów Medycznych jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem członków realizujących wspólne statutowe cele mające charakter niezarobkowy.

 

§ 2

 1. Polskie Towarzystwo Koderów Medycznych działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach z dnia 31 maja 2001 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

 2. Polskie Towarzystwo Koderów Medycznych zwane jest w dalszej części statutu Stowarzyszeniem.

 

§ 3

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz miasto Kielce. Stowarzyszenie do realizacji celów może prowadzić działania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§ 4

 1. Stowarzyszenie używa własnego logo i stempla z nazwą w pełnym brzmieniu.

 

 1. Stowarzyszenie prowadzi stronę internetową oraz strony dodatkowe w wybranych komunikatorach lub środkach bieżącej wymiany teleinformatycznej.

 

§ 5

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków oraz społecznej pracy działaczy, może również zatrudniać osoby, w tym pracowników etatowych.

Rozdział II

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA

§ 6

Celem Stowarzyszenia jest gromadzenie informacji o inicjatywach naukowych, naukowo-badawczych oraz eksperckich członków, wymiana tych informacji, inspiracja wspólnych działań, badań naukowych i konferencji oraz pomoc w ich realizacji. Celem Stowarzyszenia jest w szczególności:

 1. organizowanie regionalnych, krajowych i międzynarodowych zjazdów, narad, konferencji i seminariów w celu wymiany doświadczeń oraz kształcenia działaczy Stowarzyszenia po uzyskaniu odpowiednich zezwoleń,

 1. wspieranie rozwoju programów naukowych w zakresie badań finansów publicznych w sektorze ochrony zdrowia (gromadzenia informacji medycznej, pozwalającej na zgodne z przepisami oraz zasadami sztuki medycznej uzyskiwanie płatności za udzielane świadczenia opieki zdrowotnej),

 1. pomoc w rozwoju kontaktów naukowych między osobami i instytucjami działającymi w zakresie udzielania świadczeń opieki zdrowotnej,

 1. organizacja i prowadzenie badań naukowych służących rozwojowi finansów publicznych w organizacji ochrony zdrowia zgodnie ze standardami przyjętymi w krajach,

 1. działalność edukacyjna w zakresie kontraktowania, ewidencji, rozliczania i udzielania świadczeń opieki zdrowotnej,

 1. prezentowanie opinii i stanowisk wypracowanych przez Stowarzyszenie i jego członków zainteresowanym jednostkom i podmiotom,

 1. działalność na rzecz tworzenia, aktualizowania i opiniowania aktów normatywnych potrzebnych do kontraktowania, ewidencji, rozliczania i udzielania świadczeń medycznych oraz w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej,

 1. prowadzenie działalności gospodarczej związanej i w rozmiarach służących realizacji celów statutowych, której zarobek może być przeznaczony wyłącznie na te cele,

 1. gromadzenie i upowszechnianie informacji o działalności naukowej członków Stowarzyszenia, także w skali międzynarodowej,

 1. działalność na rzecz tworzenia i propagowania standardów postępowania w opiece zdrowotnej i zapobieganiu chorobom.

§ 7

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. tworzenie warunków współdziałania instytucji i osób zrzeszonych w Stowarzyszeniu,

 1. wymianę wiedzy i informacji niezbędnych do rozwoju członków Stowarzyszenia,

 1. współpracę z innymi organizacjami o podobnych celach działającymi w kraju i za granicą, przedstawicielami nauki poprzez realizację wspólnych projektów, programów, badań naukowych, wymianę informacji,

 1. współdziałanie z organizacjami rządowymi i pozarządowymi,

 1. wspieranie działania i współdziałania członków Stowarzyszenia z jednostkami zajmującymi się finansami publicznymi, organizacją ochrony zdrowia i prawem podatkowym,

 1. pozyskiwanie środków finansowych na realizację celów statutowych Stowarzyszenia,

 1. organizowanie dorocznych konferencji, seminariów i spotkań tematycznych z inicjatywy zainteresowanych osób i instytucji,

 1. prowadzenie działalności gospodarczej, a w szczególności działalności wydawniczej i konsultacyjno-doradczej,

 1. inne działania zbieżne z podstawowymi celami Stowarzyszenia.

§ 8

 1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez ścisłą współpracę z zainteresowanymi osobami i instytucjami.

 1. Współpraca z przedstawicielami praktyki w zakresie realizacji statutowych celów Stowarzyszenia następuje w szczególności poprzez wspólne działania w wewnętrznych i/lub zewnętrznych zespołach czy komisjach oraz poprzez wymianę doświadczeń podczas dorocznych konferencji, seminariów i spotkań.

 1. Stowarzyszenie wspiera środowisko studenckie zainteresowane organizacją i realizacją celów zbliżoną do celów statutowych Stowarzyszenia oraz stanowi płaszczyznę wymiany wiedzy i informacji na temat potrzeb i osiągnięć środowiska studenckiego w tym zakresie.

Rozdział III

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 9

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą zostać osoby akceptujące statutowe cele i środki działania Stowarzyszenia.

 1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na założycieli, członków zwyczajnych, wspierających i honorowych.

§ 10

Członkami założycielami są osoby, które uchwaliły pierwszy statut Stowarzyszenia i założyły Stowarzyszenie.

§ 11

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać każda osoba fizyczna, która zadeklaruje chęć działania na rzecz Stowarzyszenia i zwróci się do Zarządu z wnioskiem o przyjęcie i w drodze uchwały zostanie przyjęta w poczet członków.

§ 12

 1. Członkami wspierającymi Stowarzyszenia mogą zostać polskie i zagraniczne osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, prowadzące działalność zgodną z celami statutowymi Stowarzyszenia, które złożą pisemną deklarację członkowską oraz deklarację w zakresie świadczeń na rzecz Stowarzyszenia.

 1. Nabycie członkostwa wspierającego następuje na podstawie pisemnego zgłoszenia przyjętego przez Zarząd w drodze jego uchwały.

§ 13

 1. Członkami honorowymi Stowarzyszenia mogą zostać polskie i zagraniczne osoby fizyczne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej będące ogólnie uznanymi autorytetami naukowymi lub eksperckimi w swojej dziedzinie, lub wyjątkowo zasłużonym dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

 1. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu za zgodą osoby uhonorowanej.

§ 14

Członkowie zwyczajni mają prawo do:

 1. udziału w Walnym Zebraniu Stowarzyszenia z głosem stanowiącym,

 1. czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,

 1. korzystania z funduszy Stowarzyszenia za zasadach określonych przez Zarząd,

 1. udziału we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia,

 1. wysuwania postulatów wobec władz Stowarzyszenia,

 1. otrzymywania od władz Stowarzyszenia pomocy w realizacji zadań statutowych,

 1. korzystania z innych uprawnień wynikających ze statutu, uchwał i działalności Stowarzyszenia.

§ 15

Członkowie wspierający mają prawo do:

 1. udziału w Walnym Zebraniu Stowarzyszenia z głosem doradczym,

 1. udziału we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia.

§ 16

Członkowie honorowi mają prawo do:

 1. udziału w Walnym Zebraniu Stowarzyszenia z głosem stanowiącym,

 1. udziału we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia,

 1. zwolnień z obowiązku płacenia składek członkowskich.

§ 17

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

 1. przestrzegać postanowień Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia,

 1. popierać działalność Stowarzyszenia, propagować jego idee i cele statutowe,

 1. opłacać regularnie składki członkowskie, w wysokości i na zasadach ustalonych przez Zarząd.

§ 18

Członkowie wspierający mają obowiązek:

 1. przestrzegać postanowień Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia,

 1. popierać działalność Stowarzyszenia, propagować jego idee i cele statutowe,

 1. wspierać materialnie lub finansowo działania Stowarzyszenia.

§ 19

Członkostwo w Towarzystwie ustaje na skutek:

 1. zrzeczenia się członkostwa zgłoszonego na piśmie do Zarządu Stowarzyszenia.

 1. wykluczenia przez Walne Zebranie zwykłą większością głosów za czyn niehonorowy lub działanie na szkodę Stowarzyszenia.

 1. wykreślenia uchwałą Zarządu z listy członków z powodu zalegania w opłacaniu składek członkowskich przez okres 1 kwartału od terminu ustalonego uchwałą Zarząd,

 1. utraty pełnej zdolności do czynności prawnych,

 1. śmierci członka,

 1. rozwiązania się Stowarzyszenia.

Rozdział IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 20

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie,

 1. Zarząd,

 1. Komisja Kontrolna.

§ 21

Członkowie władz pełnią swoje funkcje honorowo.

§ 22

 1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

 1. Walne Zebranie może być zwoływane w trybie zwyczajnym i nadzwyczajnym.

 1. Zwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd przynajmniej raz w roku kalendarzowym.

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie może być zwoływane przez Zarząd w każdym czasie z własnej inicjatywy, na wniosek Komisji Kontrolnej lub na wniosek co najmniej jednej trzeciej członków zwyczajnych.

 1. Zarząd jest zobowiązany powiadomić uczestników o miejscu, terminie oraz projekcie porządku dziennego Zebrania co najmniej na 14 dni przed planowanym terminem Walnego Zebrania poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Stowarzyszenia oraz drogą elektroniczną, na adresy mailowe wskazane przez członków Stowarzyszenia.

 1. Uchwały podejmowane przez Walne Zebranie są ważne, jeżeli zostały podjęte w obecności co najmniej połowy członków mających głos stanowiący.

 1. W przypadku braku wymaganej liczby uczestników Walnego Zebrania, o której mowa w ust. 6, Walne Zebranie odbywa się w drugim terminie, w tym samym miejscu 15 minut po zakończeniu pierwszego terminu.

 1. Postanowień ust. 6 nie stosuje się do uchwał podejmowanych przez Walne Zebranie w przypadku Walnego Zebrania zwołanego w drugim terminie.

 

 1. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

 1. wybór Prezesa Zarządu, spośród kandydatur zgłoszonych w czasie obrad,

 1. odwołanie Prezesa Zarządu,

 1. wybór członków Zarządu spośród kandydatów wskazanych przez wybranego Prezesa,

 2. wybór członków Komisji Kontrolnej, spośród kandydatur zgłoszonych w czasie obrad,

 1. odwołanie członków Zarządu,

 1. odwołanie członków Komisji Kontrolnej,

 2. przyjęcie corocznego sprawozdania z działalności Zarządu,

 1. przyjęcie corocznego sprawozdania z działalności Komisji Kontrolnej,

 1. udzielanie Zarządowi absolutorium z wykonania przezeń obowiązków,

 1. rozpatrywanie i zatwierdzanie budżetu,

 1. uchwalanie regulaminów pracy władz Stowarzyszenia,

 1. podejmowanie uchwał w sprawie przyznawania statusu honorowego członka Stowarzyszenia,

 1. nadawanie odznaczeń i wyróżnień Stowarzyszenia na wniosek Zarządu,

 1. zmiana statutu Stowarzyszenia,

 1. rozwiązanie Stowarzyszenia.

§ 23

 1. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów z zastrzeżeniem, że uchwały o zmianie statutu lub rozwiązaniu Stowarzyszenia wymagają większości co najmniej dwóch trzecich głosów przy obecności co najmniej połowy członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

 1. W przypadku Walnego Zebrania odbywającego się w drugim terminie, o którym mowa w § 22 ust. 7, uchwała w przedmiocie zmiany statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia podejmowana jest większością dwóch trzecich głosów bez względu na liczbę członków obecnych na Walnym Zebraniu.

 1. Walne Zebranie prowadzi Przewodniczący zabrania, wybrany spośród kandydatur zgłoszonych w czasie obrad.

 1. Głosowanie jest jawne chyba, że którykolwiek z członków Walnego Zebrania, mających głos stanowiący, wniesie o utajnienie głosowania.

 1. Członkowie Stowarzyszenia mogą uczestniczyć w Walnym Zebraniu oraz wykonywać prawo głosu przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu. Pełnomocnikami nie mogą być członkowie Zarządu oraz przewodniczący zebrania.

§ 24

Zarząd Stowarzyszenia kieruje pracami Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz.

§ 25

 1. Zarząd składa się z trzech do pięciu członków, w tym prezesa, sekretarza i skarbnika.

 1. Kadencja członków Zarządu trwa 6 lat.

 1. Prezes Zarządu wybierany jest przez Walne Zebranie spośród zwyczajnych członków Stowarzyszenia.

 1. Członków Zarządu wybiera Walne Zebranie większością 50% głosów uprawnionych do głosowania, spośród kandydatów wskazanych przez wybranego Prezesa. Kandydaci są wybierani w głosowaniach odrębnych.

 1. W przypadku nieuzyskania przez któregokolwiek z kandydatów wymaganej większości Prezes Zarządu ma prawo wyznaczyć kolejnego kandydata.

 1. W przypadku nieuzyskania przez kandydatów, o których mowa w ust. 5, co najmniej 50% głosów, kandydatów na Członków Zarządu wskazują uczestnicy Walnego Zebrania.

 1. Posiedzenia Zarządu mogą odbywać się poza siedzibą Stowarzyszenia.

 1. Posiedzenia Zarządu zwoływane są nie rzadziej niż raz w roku z inicjatywy Prezesa Zarządu lub Członka Zarządu.

 1. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności trzech członków Zarządu. W przypadku równego rozłożenia głosów, głos decydujący należy do Prezesa Zarządu.

 1. Uchwały Zarządu mogą także zapadać w trybie obiegowym poprzez złożenie pod uchwałą podpisów przez członków Zarządu. W przypadku głosowania w trybie obiegowym należy sporządzić protokół z głosowania.

§ 26

Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone w niniejszym statucie na rzecz innych władz Stowarzyszenia, w szczególności:

 1. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,

 1. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia i zarządzanie jego majątkiem,

 1. przygotowywanie projektów uchwał Walnego Zebrania, w tym projektu budżetu,

 1. tworzenie stałych i doraźnych zespołów, komisji i rad Stowarzyszenia oraz jego sekcji, ze wskazaniem ich przewodniczących lub koordynatorów, zakresu działania i możliwości udzielania informacji z prac na zewnątrz,

 1. przyznawanie środków finansowych na podstawie uchwalonego budżetu Stowarzyszenia na działalność komisji,

 1. przyznawanie nagród członkom Stowarzyszenia szczególnie zaangażowanym w jego pracę,

 1. zgłaszanie zmian statutu Stowarzyszenia,

 1. sporządzanie tekstu jednolitego Statutu,

 1. realizacja statutowych celów Stowarzyszenia,

 1. kierowania działalnością Stowarzyszenia,

 1. zwoływanie Walnego Zebrania,

 1. składanie sprawozdań z działalności Walnego Zebrania,

 1. zaciąganie zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia,

 1. gospodarka funduszami Stowarzyszenia,

 1. podejmowanie uchwał w sprawach nagród i kar oraz rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami,

 1. przyjmowanie członków oraz prowadzenie ich ewidencji,

 1. ustalanie wysokości i terminu płatności składek członkowskich, w przypadku podjęcia stosownej uchwały przez Walne Zebranie,

 1. podejmowanie uchwał w sprawie członkostwa Stowarzyszenia w innych organizacjach krajowych i zagranicznych,

 1. przyjmowanie zapisów, dotacji i darowizn,

 1. organizacja konferencji, sympozjów oraz warsztatów naukowych.

§ 27

 1. Komisja Kontrolna Stowarzyszenia jest organem powołanym do sprawowania kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej.

 1. Kadencja Komisji Kontrolnej trwa 6 lat.

 1. Komisja Kontrolna składa się z przewodniczącego i dwóch członków.

§ 28

 1. Do zadań Komisji Kontrolnej Stowarzyszenia należy:

 1. wykonywanie kontroli działalności Stowarzyszenia, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej, co najmniej raz w roku,

 1. składanie Walnemu Zebraniu sprawozdań ze swej działalności,

 1. wysuwanie wniosków o udzielenie absolutorium Zarządowi,

 1. Komisja Kontrolna podejmuje czynności kontrolne w pełnym składzie.

 1. Członkowie Komisji Kontrolnej mogą uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

§ 29

 1. Oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia składa jednoosobowo Prezes Zarządu lub dwóch Członów Zarządu działających łącznie.

 1. Funkcje pracodawcy w rozumieniu prawa pracy pełni Prezes Zarządu.

Rozdział V

MAJĄTEK I FINANSE STOWARZYSZENIA

§ 30

 1. Majątek Stowarzyszenia służy wyłącznie do realizacji jego celów statutowych.

 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią:

 1. nieruchomości i ruchomości będące własnością Stowarzyszenia,

 1. inne prawa majątkowe,

 1. środki pieniężne.

 1. Majątek Stowarzyszenia powstaje z następujących źródeł:

 1. składek członkowskich,

 1. darowizn, spadków i zapisów,

 1. dotacji celowych,

 1. dywidend należnych Stowarzyszeniu z tytuły uczestnictwa w spółkach,

 1. środków pozyskiwanych w ramach współpracy z innymi organizacjami działającymi w kraju i za granicą,

 1. innych dochodów z majątku Stowarzyszenia.

 1. Majątkiem Stowarzyszenia administruje Zarząd.

 1. W przypadku zobowiązań o wartości przewyższającej kwotę pięćdziesięciu tysięcy złotych oświadczenie woli może zostać złożone po uzyskaniu zgody wyrażonej w uchwale Zarządu, podjętej w pełnym składzie.

 1. Fundusze Stowarzyszenia mogą być użyte wyłącznie na cele określone w statucie.

 1. Zarząd Stowarzyszenia gospodaruje majątkiem oraz prowadzi księgowość zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

 1. Władze Stowarzyszenia, których kadencja zakończyła się, działają do chwili ukonstytuowania się nowo wybranych władz, którym obowiązane są niezwłocznie przekazać majątek i prowadzone sprawy (akta). Przekazania dokonuje się w formie protokolarnej.

§ 31

 1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach i formach służących realizacji jego celów statutowych.

 1. Stowarzyszenie może tworzyć spółki kapitałowe i przystępować do takich spółek.

Rozdział VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 32

 1. Wniosek o zmianę statutu może zgłosić grupa minimum 1/3 członków zwyczajnych Stowarzyszenia, kierując go na piśmie do Zarządu Stowarzyszenia.

 1. Wniosek o zmianę statutu może zgłosić Zarząd Stowarzyszenia.

§ 33

 1. Wniosek o rozwiązanie Stowarzyszenia może złożyć grupa minimum 1/3 członków zwyczajnych Stowarzyszenia lub Zarząd, gdy cele statutowe nie będą dalej realizowane.

 1. W przypadku rozwiązania Stowarzyszenia Walne Zebranie podejmuje uchwałę o jego rozwiązaniu, w której wskazuje osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie procedury związanej z rozwiązaniem Stowarzyszenia.

§ 34

Likwidacja Stowarzyszenia wymaga uchwały Walnego Zebrania podjętej większością dwóch trzecich głosów członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Uchwała zawiera powołanie likwidatora Stowarzyszenia oraz decyzje co do przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

§35

 1. Stowarzyszenie zbiera i przetwarza dane osobowe swoich członków, wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji postanowień niniejszego statutu.

 1. Udostępnienie danych osobowych podmiotom zewnętrznym odbywa się wyłącznie za pisemną zgodą członka Stowarzyszenia.

§36

 1. Uchwały Walnego Zgromadzenia, Uchwały Zarządu oraz aktualne brzmienie statutu publikowane są na stronie internetowej Stowarzyszenia.

 1. Publikację, o której mowa w ust. 1 uznaje się za właściwe doręczenie treści wszystkim członkom Stowarzyszenia.

§37

Z dniem przyjęcia niniejszego statutu traci ważność statut z dnia 2 grudnia 2011 r.

Protokolant Przewodniczący

Walnego Zebrania