Członkostwo

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać każda osoba fizyczna, która zadeklaruje chęć działania na rzecz Stowarzyszenia.

Członkami wspierającymi Stowarzyszenia mogą zostać polskie i zagraniczne osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, prowadzące działalność zgodną z celami statutowymi Stowarzyszenia.

Przyjęcie nowego członka następuje w drodze uchwały Zarządu na podstawie wniosku osoby zainteresowanej
(wzór wniosku do pobrania)

Członkami honorowymi Stowarzyszenia mogą zostać polskie i zagraniczne osoby fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej będące wybitnym i ogólnie uznanym autorytetem naukowym w swojej dziedzinie, lub wyjątkowo zasłużonym dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu za zgodą osoby uhonorowanej.