Relacja z VIII Ogólnopolskiej konferencji pn.: Ewidencja świadczeń zdrowotnych podstawą bezpieczeństwa prawno-finansowego placówki medycznej

      W dniach 27-28 maja 2024 r. w Hotelu Binkowski w Kielcach odbyła się VIII Ogólnopolska Konferencja pn.: „Ewidencja świadczeń zdrowotnych podstawą bezpieczeństwa prawno-finansowego placówki medycznej”. Wydarzenie było także transmitowane on-line.
      Organizatorem konferencji było Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach (ŚCO), Collegium Medicum Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach (UJK), Świętokrzyski Oddział Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego oraz Polskie Towarzystwo Koderów Medycznych (PTKM).
W wydarzeniu udział wzięła rekordowa liczba ponad 250 uczestników (212 osób stacjonarnie i 57 osób w formie on-line).
      Konferencję swoim patronatem objęli:
     

 • Pan mgr Bartłomiej Chmielowiec, MBA – Rzecznik Praw Pacjenta;
 • Pan Józef Bryk – Wojewoda Świętokrzyski;
 • Pani Renata Janik – Marszałek Województwa Świętokrzyskiego;
 • Pani Agata Wojda - Prezydentka Miasta Kielce
 • Pan prof. dr hab. n. med. Jarosław Pinkas – Konsultant Krajowy w Dziedzinie Zdrowia Publicznego;
 • Pan prof. zw. dr hab. n. med. Stanisław Głuszek – Rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach;
 • Pan prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański – Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach;
 • Pani prof. dr hab. Beata Wojciechowska – Rektorka Elekt Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach;
 • Pan prof. dr hab. n. med. Stanisław Góźdź – Dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach, Collegium Medicum, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach;
 • Pani prof. zw. dr hab. n. med. Marianna Janion – Dziekan Collegium Medicum, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach;
 • Pan prof. uniw. Jarosław J. Fedorowski, MD, PhD, MBA, FACP, FESC – Prezes Polskiej Federacji Szpitali;
 • Pani dr n. o zdr. Agnieszka Strzelecka – Przewodnicząca Świętokrzyskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego;
 • Pan dr n. med. Erwin Strzesak – Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego;
 • Pani dr n. med. Dorota Szyska-Skrobot –Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej Świętokrzyskiej Izby Lekarskiej;
 • Pan r. pr. Andrzej Głogowski – Dziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Kielcach.

W trakcie konferencji prezentowano wystąpienia i panele dyskusyjne w sesjach na temat zmian w organizacji systemu opieki zdrowotnej w Polsce (m. in. sieci szpitali, opieki kompleksowej i koordynowanej, w tym wdrażania Krajowej Sieci Onkologicznej), jakości, taryfikacji świadczeń, telemedycyny i e-zdrowia oraz praktycznych aspektów kontraktowania i rozliczeń w poszczególnych rodzajach świadczeń.
W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia i Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji oraz wybitni eksperci polskiego systemu ochrony zdrowia reprezentujący środowisko kliniczne, naukowe i samorządowe.

Podczas pierwszej z sesji, moderowanej przez mgr Panią Renatę Wachowicz, MBA, Dyrektorkę Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (UCK), Członka Zarządu Polskiej Unii Szpitali Klinicznych i PTKM, poruszano tematykę systemu zabezpieczenia w świadczenia szpitalne (PSZ), w tym aktualnych wyzwań w zakresie organizacji i zarządzania, zmian w sieci szpitali, ale także odwracania piramidy świadczeń i wynikającej z tego potrzeby współpracy na linii SZPITAL - AOS - POZ.

Pani dr n. prawn., r.p. Kamila Kocańda, radca prawny Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach, na przykładzie zawodów psychologa i psychoterapeuty, wykazała niską jakość stanowionego prawa w Polsce i jego negatywne skutki dla systemu opieki zdrowotnej.

O zakresie i problemach wynikających z obowiązku implementacji nowych stanowisk i zawodów medycznych w podmiotach leczniczych mówiła Pani dr n. prawn., r. pr. Katarzyna Dąbek-Krajewska, radca prawny w UCK w Katowicach.

Z kolei Pani dr n. med. Aleksandra Sierocka, MBA, Kierowniczka Działu ds. Monitorowania Świadczeń Medycznych w Wojewódzkim Wielospecjalistycznym Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi, Członek Zarządu PTKM, szczegółowo omówiła zmiany w wyliczaniu ryczałtu PSZ w latach 2023-2024, w tym pierwszą, historyczną próbę Resortu, mającą na celu sfinansowanie części nadwykonań w ryczałcie PSZ.

W ostatnim wystąpieniu Pan mgr Bartosz Maleszczuk, MBA, Kierownik Działu Sprzedaży Usług Dolnośląskiego Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii we Wrocławiu, Członek Zarządu PTKM, omówił aktualne wytyczne dot. kwalifikacji, realizacji i rozliczania procedur endoskopowych w szpitalu i opiece ambulatoryjnej.

W trakcie dyskusji panelowej Pan Daniel Rutkowski, Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji wskazał aktualny stan legislacyjny dot. wytycznych dla NFZ w zakresie sfinansowania podwyżek minimalnego wynagrodzenia w ochronie zdrowia, planowanego od lipca br., oraz najbliższe procesy taryfikacji, którymi zajmuje się Agencja Przedstawiciele Departamentu Analiz i Strategii Ministerstwa Zdrowia przybliżyli uczestnikom konferencji koncepcję i etap wdrożenia projektu odwróconej piramidy świadczeń. Zadeklarowano otwartość na współpracę ze środowiskiem klinicystów, ale także ekspertów w zakresie organizacji i finansowania świadczeń zdrowotnych.

W swoim wystąpieniu, a następnie panelu dyskusyjnym, Pani dr hab. Barbara Więckowska. prof. SGH, Kierowniczka Zakładu Innowacji w Ochronie Zdrowia SGH, przedstawiła koncepcję rozwoju polskiego systemu JGP poprzez wprowadzenie grup diagnostyczno-leczniczych, co powinno poprawić sytuację finansową tych szpitali, które podejmują się realizacji diagnostyki i leczenia trudniejszych przypadków klinicznych.

Z kolei Pani mgr Sylwia Modrzyk, MBA, Dyrektor Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej, ekspert Polskiego Towarzystwa Koderów Medycznych, oraz Pan mgr Bartosz Stemplewski, Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach, Członek Polskiej Federacji Szpitali, omówili aktualne wyzwania w zakresie zarządzania polskimi szpitalami, w tym palącą kwestię radzenia sobie z rosnącymi kosztami działalności i żądaniami pracowników w zakresie wzrostu wynagrodzeń.

Kwestię współpracy szpitali i poradni specjalistycznych z perspektywy lekarza POZ oraz organizację opieki koordynowanej w POZ zaprezentował Pan dr Tomasz Zieliński, Wiceprezes Federacji Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie, Wiceprezes zarządu Polskiej Izby Informatyki Medycznej.

Druga z sesji skupiła się wokół zagadnienia jakości w systemie ochrony zdrowia, w tym "ustawie o jakości" i wynikających z niej obowiązków stawianych polskim szpitalom. Poruszono także wątek taryfikacji i nowoczesnego modelu zarządzania, jakim jest lean w ochronie zdrowia.

Pan Piotr Welenc opisał aktualne wytyczne wynikające z ustawy o jakości, natomiast Pan dr n. prawn. Marcin Śliwka, Prezes Zarządu Medrisk Spółka z o.o. - pozasądowy model kompensacji szkód medycznych.

W swoim wystąpieniu Pan mec. Oskar Luty, Partner w Kancelarii Fairfield, przekonał uczestników do tego, jak ważne w procesie zmniejszania ryzyka prawnego szpitali jest budowanie standardowych procedur operacyjnych (SOP).

Kwestię prawidłowego podejścia do pomiaru kosztów udzielanych świadczeń na przykładzie zabiegów z użyciem soczewek wewnątrzgałkowych przybliżyła słuchaczom Pani dr hab. n. ekon., prof. SGH, Monika Raulinajtys-Grzybek, Kierowniczka Katedry Rachunkowości Menedżerskiej, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH.

Pani mgr Aleksandra Świderska, MBA, ekspertka AOTMiT, wraz z uczestnikami konferencji próbowała odpowiedzieć na pytanie czy taryfikacja (wycena) świadczeń ma wpływ na jakość udzielanych świadczeń.
W ostatnim wystąpieniu Pan mgr Grzegorz Koczor, MBA, Prezes Zarządu w Lean w Medycynie Spółka Sp. z o.o., ukazał koncepcję LEAN MANAGEMENT jako sposobu na skuteczny, wewnętrzny system zarządzania jakością w podmiotach leczniczych.

W panelu dyskusyjnym, moderowanym przez Pana dr. n. o zdr. Michała Chrobota, Prezesa Zarządu PTKM, Kierownika Działu Kontraktowania, Rozliczeń i Statystyki Medycznej ŚCO, w którym odnoszono się do kwestii poruszanych podczas wystąpień, udział wzięli:

 • Pan prof. uniw., MD, PhD, MBA, FACP, FESC, Jarosław J. Fedorowski, Prezes Polskiej Federacji Szpitali, Gubernator i Członek Prezydium Europejskiej Federacji Szpitali, Członek Zarządu Światowej Federacji Szpitali IHF, Członek Rady Pracodawców RP,
 • Pan Daniel Rutkowski,
 • Pan dr n. prawn. Marcin Śliwka,
 • Pan mgr Grzegorz Koczor, MBA.

W sesji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, pn. Jakość kształcenia w ochronie zdrowia, moderowanej przez Panią dr hab. n. o zdr. Dorotę Kozieł, prof. UJK, Panią dr hab. Grażynę Nowak-Starz, prof. UJK oraz Pana dr. hab. n. med. Przemysława Wolaka, zaprezentowano szereg wystąpień ustnych dot. jakości, zakresu i standardu kształcenia w zawodach medycznych oraz pomocniczych, znaczenia dokumentacji medycznej w pracy profesjonalistów medycznych, ale także Rzecznika Praw Pacjenta.

Na podkreślenie zasługuje fakt zaprezentowania wystąpień przez naukowców z Gruzji (Ana Tegetashvili, Ph.D student, Otar Gerzmava, Prof., Ana Makalatia, Ass. Prof.) oraz Słowacji (doc. PhDr. Vladimír Littva, PhD., MPH oraz doc. RNDr. Soňa Hlinková PhD., doc. PhDr. Vladimír Littva, PhD., MPH). Swoje wystąpienie zaprezentowali także Pan dr n. o zdr. Jarosław Chmielewski, przedstawiciel Rzecznika Praw Pacjenta oraz Pani dr hab. n. o zdr. Magdalena Florek-Łuszczki, prof. Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie.

     

      Wtorek, 28 maja 2024 r., rozpoczęła sesja dot. telemedycyny i eZdrowia. Podczas wystąpień i panelu dyskusyjnego, moderowanych przez Pana dr. n. o zdr. Michała Chrobota, poruszone zostały kwestie aktualnych wyzwań stojących przed systemem i placówkami w zakresie dokumentacji w postaci elektronicznej, EDM oraz raportowania zdarzeń medycznych. Szeroko omawiano aktualny stan prawny dla wdrożenia nowych technologii, w tym sztucznej inteligencji (AI) w systemie ochrony zdrowia.

W pierwszym z wystąpień Pani dr Katarzyna Byszek z Zakładu Innowacji w Ochronie Zdrowia SGH omówiła perspektywy, możliwości i wyzwania stojące przed wdrożeniem sztucznej inteligencji w ochronie zdrowia. Wystąpienie to o aspekty eHealth i telemedycyny poszerzył Pan mec. Jan Pachocki Prezes Zarządu Fundacji Telemedyczna Grupa Robocza, przedstawiciel Jutro Medical.

W dyskusji panelowej udział wzięli:

 • Pan Andrzej Sarnowski, Zastępca Dyrektora do Spraw Rozwoju SIM i Wdrożeń, Centrum e-Zdrowia,
 • Pan mec. Jan Pachocki,
 • Pan Roman Radomski, Prezes Polskiego Stowarzyszenia HL7.

W piątej części plenarnej, moderowanej przez Panią dr n. med. Aleksandrę Sierocką, MBA, głównym tematem wystąpień oraz dyskusji były świadczenia opieki koordynowanej, w tym Krajowa sieć Onkologiczna.

Pani mgr Sylwia Modrzyk, MBA, przybliżyła słuchaczom aktualne zasady działania opieki koordynowanej w kardiologii.

W kolejnych wystąpieniach omawiano wnioski z pilotażu sieci onkologicznej (dr Michał Chrobot) oraz zmiany w aplikacji e-DILO (dr Aleksandra Sierocka).

Do panelu dyskusyjnego w tej sesji zaproszenie przyjęli:

 • Pani dr hab. n. med. Beata Jagielska, Dyrektor Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy Warszawa;
 • Pan dr Michał Dzięgielewski, Dyrektor Departamentu Lecznictwa Ministerstwa Zdrowia;
 • Pan prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski, Pełnomocnik Dyrektora ds. Narodowej Strategii Onkologicznej i Badań Klinicznych Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy Warszawa, Przewodniczący Zespołu MZ ds. Narodowej Strategii Onkologicznej, Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, Przewodniczący Rady Agencji Badań Medycznych,
 • Pan dr n. o zdr. Michał Chrobot.

W trakcie dyskusji omówiono zalety i wady opieki koordynowanej. Skupiono się także na wyzwaniach stojących przed Krajowym Ośrodkiem Monitorującym (NIO-PIB w Warszawie), Krajową Radą ds. Onkologii, AOTMiT i samymi placówkami, które będą dążyć do zakwalifikowania do jak najwyższego poziomu KSO.
Z wypowiedzi ekspertów uczestnicy konferencji dowiedzieli się na jakim etapie wdrażania są poszczególne elementy ustawy o KSO, w tym zalecenia kliniczne czy rozwiązania techniczne (aplikacja do obsługi wyników badań i karty DiLO).

Ostania z sesji obfitowała w wystąpienia nt. praktycznych aspektów rozliczania świadczeń oraz zmiany w kodowaniu i rozliczaniu świadczeń i leków w latach 2023-2024, prezentowane przez ekspertów PTKM. Moderatorem sesji była Pani mgr inż. Magdalena Motnyk, Kierowniczka Działu Rozliczania Kontraktów Medycznych W Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie PIB, Oddział w Gliwicach.

Pani mgr Karolina Kucnerowicz z Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu przedstawiła założenia wdrażanej aktualnie w Polsce nowej klasyfikacji ICD-11.

Zmiany w leczeniu szpitalnym, wprowadzone przez NFZ w latach 2023-2024, szczegółowo omówiła Pani mgr Anna Urbańska, Kierowniczka Działu Kontraktowania, Rozliczeń i Statystyki Medycznej Szpitala Powiatowego w Zawierciu.

Na zakończenie sesji Pan dr n. o zdr. Michał Chrobot omówił tematykę warunków realizacji umowy oraz rozliczania programu lekowego na przykładzie B.147 oraz aktualnych wytycznych w rozliczaniu badań genetycznych w onkologii.

Oba dni konferencyjne podsumowali Przewodnicząca Komitetu Naukowego – Pani dr hab. Grażyna Nowak-Starz, prof. UJK i Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego – Pan dr Michał Chrobot, którzy to następnie oficjalnie zakończyli konferencję.