Zaproszenie zwołujące Walne Zebranie Stowarzyszenia PTKM

Szanowni Państwo!

Działając jako Zarząd Polskiego Towarzystwa Koderów Medycznych z siedzibą w Kielcach, wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000410795, działając zgodnie z § 22 ust. 6 Statutu Stowarzyszenia, zwołuję Walne Zebranie Stowarzyszenia na dzień 22 września 2022 roku w Katowicach, pod adresem: ul. Medyków 18 w Katowicach (Aula Wykładowa SUM im. prof. W. Zahorskiego), w I terminie o godzinie 15:30, na wypadek nie uzyskania kworum: w II terminie o godzinie 16:00, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania Członków.
 3. Wybór komisji skrutacyjnej – 2 osoby.
 4. Komisja skrutacyjna sprawdza kworum i możliwość podejmowania ważnych uchwał.
 5. W przypadku nieuzyskania kworum zamknięcie zebrana w I terminie, w przypadku uzyskania kworum, pkt. 6- 9 zostają pominięte i dalej porządek od punktu 10.
 6. W przypadku nieuzyskania kworum w I terminie, otwarcie zebrania w II terminie i dalej zgodnie z pkt. 7 i następne porządku obrad.
 7. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania Członków.
 8. Wybór komisji skrutacyjnej – 2 osoby.
 9. Komisja skrutacyjna sprawdza kworum i możliwość podejmowania ważnych uchwał.
 10. Przyjęcie porządku obrad.
 11. Przyjęcie sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia.
 12. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Kontrolnej Stowarzyszenia.
 13. Podjęcie uchwały w sprawi udzielenia Zarządowi absolutorium z wykonania obowiązków.
 14. Wybór Prezesa Zarządu Stowarzyszenia na kolejną kadencję.
 15. Wybór członków Zarządu Stowarzyszenia na kolejną kadencję.
 16. Wybór członków Komisji Kontrolnej Stowarzyszenia na kolejną kadencję.
 17. Wolne wnioski (dyskusja).
 18. Zamknięcie Walnego Zebrania.

W imieniu członków Zarządu serdecznie zapraszam do udziału!

 

Jednocześnie przypominam, iż zgodnie z § 23 ust. 5 Statutu Członkowie Stowarzyszenia mogą uczestniczyć w Walnym Zebraniu oraz wykonywać prawo głosu przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu. Pełnomocnikami nie mogą być członkowie Zarządu oraz przewodniczący zebrania (w załączeniu przykładowy wzór pełnomocnictwa).

 

Łączę wyrazy szacunku

Prezes Zarządu

Polskiego Towarzystwa Koderów Medycznych              

dr n. o zdr. Michał Chrobot

 

 pelnomocnictwo_na_WZCz.pdf