Uchwały Polskiego Towarzystwa Koderów Medycznych

Uchwała nr 3/2016

Uchwała nr 3/2016

Zarządu Stowarzyszenia
Polskie Towarzystwo Koderów Medycznych

z dnia 24 czerwca 2016 r.
w sprawie przyjęcia nowych członków do Stowarzyszenia

 • Polskie Towarzystwo Koderów Medycznych
  Na podstawie §26 pkt 16 Statutu Stowarzyszenia Polskie Towarzystwo Koderów Medycznych
  Zarząd Stowarzyszenia uchwala, co następuje:
  § 1.
  Zarząd Polskiego Towarzystwa Koderów Medycznych podejmuje uchwałę o ustaleniu
  wysokości składek członkowskich i wpisowego na lata 2016 i 2017 w wysokości:
  – wpisowe – 0 zł (słownie: zero złotych, 00/100);
  – składka kwartalna – 0 zł (słownie: zero złotych, 00/100).
  § 2.
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 4/2016

Uchwała nr 5/2016
Zarządu Stowarzyszenia
Polskie Towarzystwo Koderów Medycznych

z dnia 24 czerwca 2016 r.

w sprawie utworzenia stałego Zespołu ds. Leczenia Szpitalnego
Stowarzyszenia Polskie Towarzystwo Koderów Medycznych
Na podstawie §26 pkt 4 Statutu Stowarzyszenia Polskie Towarzystwo Koderów Medycznych

Zarząd Stowarzyszenia uchwala, co następuje:
§ 1.
Polskie Towarzystwo Koderów Medycznych podejmuje uchwałę o utworzeniu Sekcji ds. Leczenia Szpitalnego Stowarzyszenia Polskie Towarzystwo Koderów Medycznych, w składzie: (…)

§ 2.
Celem powołanego zespołu jest w szczególności analiza obecnej sytuacji prawnej i finansowej w zakresie ewidencji i rozliczania świadczeń zdrowotnych, realizowanych w ramach umów na leczenie szpitalne zawartych z płatnikiem publicznym oraz przedstawienie wniosków dotyczących zasadnych do wprowadzenia zmian w tym zakresie.

§ 3.
Przewodniczący Sekcji ma prawo samodzielnie poszerzyć skład Sekcji o innych członków
Stowarzyszenia oraz ekspertów zewnętrznych, pod warunkiem poinformowania o tym fakcie
Zarządu Stowarzyszenia.

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5/2016

Uchwała nr 4/2016
Zarządu Stowarzyszenia
Polskie Towarzystwo Koderów Medycznych

z dnia 24 czerwca 2016 r.

w sprawie utworzenia Sekcji ds. Onkologii
Stowarzyszenia Polskie Towarzystwo Koderów Medycznych
Na podstawie §26 pkt 4 Statutu Stowarzyszenia Polskie Towarzystwo Koderów Medycznych

Zarząd Stowarzyszenia uchwala, co następuje:
§ 1.
Polskie Towarzystwo Koderów Medycznych podejmuje uchwałę o utworzeniu Sekcji ds. Onkologii Stowarzyszenia Polskie Towarzystwo Koderów Medycznych w składzie: (…)

§ 2.
Celem powołanego zespołu jest w szczególności analiza obecnej sytuacji prawnej i finansowej w zakresie ewidencji i rozliczania świadczeń z zakresu diagnostyki i leczenia onkologicznego, realizowanych w ramach umów zawartych z płatnikiem publicznym oraz przedstawienie wniosków dotyczących zasadnych do wprowadzenia zmian w tym zakresie.

§ 3.
Przewodniczący Sekcji ma prawo samodzielnie poszerzyć skład Sekcji o innych członków
Stowarzyszenia oraz ekspertów zewnętrznych, pod warunkiem poinformowania o tym fakcie
Zarządu Stowarzyszenia.

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6/2016

Uchwała nr 6/2016
Zarządu Stowarzyszenia
Polskie Towarzystwo Koderów Medycznych

z dnia 24 czerwca 2016 r.

w sprawie utworzenia stałego Zespołu ds. Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej
Stowarzyszenia Polskie Towarzystwo Koderów Medycznych Na podstawie §26 pkt 4 Statutu Stowarzyszenia Polskie Towarzystwo Koderów Medycznych

Zarząd Stowarzyszenia uchwala, co następuje:

§ 1.
Polskie Towarzystwo Koderów Medycznych podejmuje uchwałę o utworzeniu Sekcji ds. Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej Stowarzyszenia Polskie Towarzystwo Koderów Medycznych, w składzie: (…)

§ 2.
Celem powołanego zespołu jest w szczególności analiza obecnej sytuacji prawnej i finansowej w zakresie ewidencji i rozliczania świadczeń zdrowotnych, realizowanych w ramach umów na ambulatoryjną opiekę specjalistyczną zawartych z płatnikiem publicznym oraz przedstawienie wniosków dotyczących zasadnych do wprowadzenia zmian w tym zakresie.

§ 3.
Przewodniczący Sekcji ma prawo samodzielnie poszerzyć skład Sekcji o innych członków
Stowarzyszenia oraz ekspertów zewnętrznych, pod warunkiem poinformowania o tym fakcie
Zarządu Stowarzyszenia.

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 1/2017

Uchwała nr 1/2017
Zarządu Stowarzyszenia
Polskie Towarzystwo Koderów Medycznych

z dnia 2 stycznia 2017 r.

w sprawie utworzenia stałego Zespołu ds. Legislacji w Ochronie Zdrowia
Stowarzyszenia Polskie Towarzystwo Koderów Medycznych

 

Na podstawie §26 pkt 4 Statutu Stowarzyszenia Polskie Towarzystwo Koderów Medycznych

Zarząd Stowarzyszenia uchwala, co następuje:

§ 1.

Polskie Towarzystwo Koderów Medycznych podejmuje uchwałę o utworzeniu stałego Zespołu ds. Legislacji w Ochronie Zdrowia Stowarzyszenia Polskie Towarzystwo Koderów Medycznych, w składzie:

 • Katarzyna Dąbek-Krajewska – Koordynator,
 • Kamila Kocańda – Z-ca Koordynatora,
 • Ewa Stachowiak,
 • Bartosz Maleszczuk,
 • Bartłomiej Marek.

§ 2.

Celem powołanego Zespołu jest w szczególności:

 1. analiza zapisów i przygotowywanie uwag do projektów aktów prawnych w zakresie ochrony zdrowia;
 2. analiza zapisów i przygotowywanie uwag lub zapytań dotyczących obowiązujących aktów prawnych w zakresie ochrony zdrowia;
 3. przekazywanie stanowiska Zespołu w postaci analiz lub uwag do Zarządu Stowarzyszenia.

§ 3.

 1. Członkowie Zespołu współpracują ze sobą w celu wypracowania jednolitego stanowiska PTKM w sprawie poszczególnych projektów / aktów obowiązujących za pośrednictwem:
 2. udostępnionych aplikacji lub stron internetowych;
 3. bezpośrednich spotkań Zespołu;
 4. korespondencji listownej lub elektronicznej;
 5. rozmów telefonicznych.
 6. W pracach Zespołu mogą brać udział członkowie Zarządu Stowarzyszenia, z głosem doradczym.
 7. Stanowisko uznaje się za jednolite pod warunkiem, gdy przyjmie je większość członków Zespołu.
 8. W sytuacjach spornych decyduje głos Koordynatora, a pod jego nieobecność – Zastępcy Koordynatora.
 9. Stanowisko Zespołu jest przygotowywane i przekazywane do Zarządu w formie pisemnej lub mailowej przez Koordynatora lub jego Zastępcę.
 10. Przekazywane stanowiska Zespołu na zewnątrz (do wnioskodawcy / podmiotu odpowiedzialnego za publikację) następuje w formie pisemnej i/lub mailowej opinii, podpisanej zgodnie z reprezentacją Stowarzyszenia wskazaną w statucie PTKM.

§ 4.

 1. Koordynator ma prawo poszerzyć jego skład o innych członków Stowarzyszenia oraz ekspertów zewnętrznych, pod warunkiem poinformowania o tym fakcie Zarządu Stowarzyszenia.
 2. Każdy z członków Zespołu ma prawo wnioskować do Koordynatora o poszerzenie jego składu o ekspertów zewnętrznych. Zgodę na poszerzenie składu wydaje Koordynator na zasadach określonych w ust. 1.
 3. Każdy z członków Zespołu jest upoważniony do używania afiliacji oraz prezentowania stanowiska Stowarzyszenia w sprawach obejmujących zakres prac Zespołu, pod warunkiem poinformowania o tym fakcie Zarządu Stowarzyszenia.
 4. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 4, dotyczy także prezentowania stanowiska Stowarzyszenia w mediach regionalnych, ogólnopolskich oraz branżowych.

§ 5.

Członkowie Zespołu ds. Legislacji w Ochronie Zdrowia Stowarzyszenia Polskie Towarzystwo Koderów Medycznych realizują cele określone w § 2 nieodpłatnie.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.