Spotkanie szkoleniowo – informacyjne dla członków PTKM

W dniu 17.XI.2016 r. w Szczyrku odbyło się pierwsze spotkanie szkoleniowo-informacyjne dla członków PTKM. W spotkaniu wzięło udział ponad 50 osób z terenu całego kraju.

W gronie ekspertów rozmawialiśmy o:
– prawidłowej obsłudze pacjenta w rejestracji, prawie do świadczeń oraz ważności skierowań;
– zasadach udostępniania dokumentacji medycznej;
– nowych kryteriach oceny ofert, na przykładzie konkursów w programach lekowych;
– prawie do świadczeń w Polsce dla pacjentów z UE;
– roli PTKM w tworzeniu map potrzeb zdrowotnych w regionach;
– najnowszych zmianach w aktach prawnych.

Prelegentami byli członkowie PTKM: Pani Renata Wachowicz, Pan Rafał Janiszewski oraz Pan Michał Chrobot.

Po zakończeniu części szkoleniowej odbyło się Walne Zebranie Członków PTKM.

Prezes Stowarzyszenia omówił zmiany proponowane przez Zarząd PTKM w treści statutu. Następnie dyskutowano o wybranych zapisach statutu, w tym w zakresie administrowania danymi osobowymi oraz możliwościami zaciągania zobowiązań przez Zarząd Stowarzyszenia. Zmiany zgłoszone z sali zostały naniesione do nowej treści statutu.

W dalszej kolejności odbyło się głosowanie, podczas którego Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Polskiego Towarzystwa Koderów Medycznych jednogłośnie przyjęło tekst jednolity Statutu.

Ponadto podjęto uchwałę dotyczącą zgłoszenia gotowości w pracach Wojewódzkich Komisji ds. Potrzeb Zdrowotnych. Delegatów do prac eksperckich i wspierania poszczególnych Wojewódzkich Komisji ds. Potrzeb Zdrowotnych wyznaczy Zarząd PTKM w drodze uchwały.